Hệ thống lạnh

Dự Án Hoàn Thành

 Hệ thống lạnh

Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành Hệ thống lạnh cho tàu cá xa bờ - TT tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng